Info: Uw browser accepteert geen cookies. Om producten toe te voegen aan uw winkelwagentje dient uw browser cookies te accepteren.

Leveringsvoorwaarden

Alle producten op onze website worden zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden en voor de periode vermeld. 
De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW. Edutoy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. 

Wij bieden onze producten aan op onze website, in onze catalogi of via folders tot uitputting van voorraad. Edutoy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Edutoy als u van ons de bevestiging ontvangt (eventueel tezamen met de betalingsuitnodiging) of indien u ons een ondertekende bestelbon stuurt.

Edutoy houdt het recht voor om de overeenkomst aan bijkomende voorwaarden te onderwerpen, in het geval bijvoorbeeld van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden.

Conform de wet op de Handelspraktijken valt verlies/beschadiging ten laste van de verkoper. U dient ons hiervoor wel op de hoogte brengen binnen een aanvaardbare termijn ( 3 weken ) nadat u een bevestiging van verzending via mail of via orderstatus op de site ontving. Edutoy houdt zich het recht voor uw aanvraag te weigeren indien deze ons niet bereikt binnen deze termijn. U kan uw melding van niet-ontvangst sturen naar adm@edutoy.be

De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 6 april 2010, laat de aankoper toe binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de verkoop afziet. Dit is niet geldig indien u de producten afhaalt op ons adres. De goederen dienen (ongeopend) retour te worden gestuurd binnen een aanvaardbare termijn na uw kennisgeving (normaal ongeveer 3 werkdagen). 

Indien u een product wenst terug te sturen omdat u van mening veranderde, kan u dit doen binnen de 14 dagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen zodra wij het geretourneerde artikel ontvangen. Verzendkosten voor het terugsturen vallen in dit geval ten uwen laste en gemaakte verzendkosten worden niet terugbetaald, tenzij bij de levering een fout gebeurde die aan ons te wijten is (zie verder).

Indien het product dat u ontvangt niet het product was dat u bestelde, of indien het beschadigd aankomt, stuurt u het dan terug binnen de 14 dagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen (inclusief de aangerekende verzendingskosten en de door u gemaakte retourkosten) na ontvangst van het door u geretourneerde artikel.

Edutoy kan de teruggezonden artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de verpakking geopend werd of wanneer de producten door de klant beschadigd werden.

Algemene voorwaarden EDUTOY bvba

Algemene bedingen:

 1. Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen met uitsluiting van de voorwaarden van de cliënt.
  Zo er schriftelijk de voorkeur wordt gegeven aan de voorwaarden van de cliënt of aan bijzondere voorwaarden blijven de hiernavolgende voorwaarden gelden op aanvullende wijze.
 2. Prijzen of voorwaarden die onze afgevaardigden toestaan, zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging van onze firma.
 3. De geleverde goederen kunnen niet teruggenomen worden zonder ons voorafgaandelijk akkoord. De terugnamekosten zijn steeds ten laste van de koper, tenzij zij het gevolg zijn van een vergissing van onze diensten.
  De goederen worden vervoerd op risico van de klant zelfs indien ze franco geleverd worden.
 4. De facturen zijn betaalbaar middels overschrijving op de bankrekening van EDUTOY bvba.
 5. Iedere op de vervaldag niet-betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met verwijlintresten à rato van 1,5 % per maand. Bovendien zal bij niet-betaling op de vervaldag het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 10 % verhoogd worden ten titel van forfaitaire schadeloosstelling, en dit met een minimum van € 25,00.
  Laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat andere facturen, waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, en dit zonder ingebrekestelling.
 6. In geval van laattijdige betaling van facturen behouden wij ons het recht alle prestaties te staken.
  1. De conformiteit van de levering dient bij de levering te worden gecontroleerd. Eventuele klachten dienen uiterlijk 3 dagen na levering bij aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht.
  2. Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken dient door de cliënt te worden ingesteld binnen de twee maanden na het ontstaan van het gebrek, bij gebreke waaraan de vordering onontvankelijk is. Deze vordering moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen de 6 maanden na levering.
  3. Wanneer door de medecontractant of derden herstellingen worden uitgevoerd aan de door ons geleverde goederen vervalt onze verantwoordelijkheid.
 7. De eventuele vooropgestelde leveringstermijn geldt slechts ten titel van inlichting. Laattijdige levering geeft de medecontractant geen recht op schadevergoeding, noch het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 8. In geval van contractuele of buitencontractuele fout is onze verantwoordelijkheid beperkt tot het bedrag van de bestelling.
  Geen andere gevolgschade van de cliënt of van een derde komt in aanmerking voor vergoeding.


In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Hasselt (B) bevoegd.
Alle geleverde goederen en de eventueel eruit voortvloeiende opbrengsten blijven eigendom van EDUTOY bvba, tot na integrale betaling van de betreffende factuur.

Bijzondere bedingen

 1. De hiernavolgende bijzondere bedingen - alsmede de hogervermelde algemene bedingen, doch slechts in de mate dat hiervan hierna niet wordt uitdrukkelijk wordt afgeweken - gelden enkel t.a.v. cliënten, voor wie de krachtens huidige overeenkomst geleverde goederen, geen verband houden met de uitbating van een handelszaak of met de uitoefening van om het even welke zelfstandige activiteit in hoofde van de cliënt.
 2. Het navolgende algemene beding is niet van toepassing:
  Artikel 7.
  1. Wij kunnen enkel in rechte worden aangesproken voor de rechtbank van de plaats van onze maatschappelijke zetel.
  2. In alle andere gevallen van betwisting is de rechtbank van de plaats waar de overeenkomst is ontstaan of waar zij wordt, is of moet worden uitgevoerd of de rechtbank van de woonplaats van de cliënt, naar onze keuze, bevoegd.
   Dit geldt eveneens in geval van aangenomen wissels.
  3. Deze bepaling is eveneens van toepassing op contracten met rechtsonderdanen van de E.U., overeenkomstig het E.E.G.-verdrag van 27 september 1968.
 3. In geval van wanprestatie in onze hoofde heeft de cliënt recht op een gemeenrechterlijke schadevergoeding. 
Uw mandje is momenteel leeg.